دبیرستان نمونه دولتی پسرانه همت
 
 
  کادر آموزشی و علمی
کادر آموزشی دبیرستان و پیش دانشگاهی نمونه دولتی شهید همت
سال تحصیلی 95- 93
 
عکس  نام و نام خانوادگی  سمت
  آقای پیروز دین و زندگی
  آقای طیبی دین و زندگی
  آقای اسکندری معارف
  آقای قادری ریاضی
  آقایپیمانجو ریاضی
  آقای حسینی ریاضی
  آقای طلائی ریاضی
  آقای مهدیزاده ریاضی
  آقای جاوید ریاضی
  آقای استیری ریاضی
  آقای سیدفدائی فیزیک
  آقای نبی خانی فیزیک
  آقای مهراسبی شیمی
  آقای فاضلی شیمی
  آقای هویدا شیمی
  آقای سلطانی ادبیات
  آقای افتخاری ادبیات و زبان فارسی
  آقای دلبری علوم اجتماعی و جغرافی و تاریخ
  آقای علیمحمدی زبان انگلیسی
  آقای موسی پور زبان انگلیسی
  آقای موذنی تربیت بدنی
  آقای محمدی عربی
  آقای ابوالقاسمی مشاور